LXXIV (74) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXXIV (74) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 21 grudnia  2023 roku o godz. 13.00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXIII (73) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024 – 2039 oraz Budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2024 z uwzględnieniem autopoprawki :
 8. opinia o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024– 2039 i projekcie budżetu powiatu na rok 2024 Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
 9. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024– 2039, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gołdapskiego na 2024 rok i projektu budżetu powiatu na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039,
  2. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2024 rok,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2036,
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023 rok,
  5. udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu Rejonowi Wyżnickiemu Obwodu Czerniowieckiego w Ukrainie, z przeznaczeniem dla Głównego Zarządu Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Czerniowieckim,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego,
  7. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gołdapi,
  8. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2024 rok,
  9. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2024,
  10. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Zapytania Radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 16. Sprawy różne.
 17. Wolne wnioski.
 18. Głos wolny.
 19. Zamknięcie obrad.

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., 1526 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk