LXXIII (73) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXXIII (73) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 23 listopada 2023 roku o godz. 12:00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXII (72) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Uzupełnienie analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania końcowego Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” w okresie od 01.07.2018 do 30.06.2023 r.
 9. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2023 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego.
 10. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2023 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego.
 11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2024 rok,
  2. ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023-2036,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2023.
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Zapytania Radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 17. Sprawy różne.
 18. Wolne wnioski.
 19. Głos wolny.
 20. Zamknięcie obrad.

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., 1526 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk