LXXII (72) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXXII (72) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 25 października 2023 roku o godz. 13.00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LXX (70), LXXI (71) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2023 roku,
  2. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2022/2023,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Gołdapskim dotyczącego przyjęcia do wykonania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2023.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 13. Sprawy różne.
 14. Wolne wnioski.
 15. Głos wolny.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., pozycja 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Gołdapi
Alicja Anna Iwaniuk