LXXII (72) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXII (72) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 20 stycznia 2021 roku o godz. 0830
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXVII (67), LXVIII (68), LXIX (69), LXX (70), LXXI (71) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Informacja dotycząca funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Sp. z o.o. w Gołdapi w 2020 roku  – referuje Prezes GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.
 4. Informacja z działalności GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi w 2020 roku – referuje Wiceprezes GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2020 – referuje Sekretarz Powiatu Gołdapskiego.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu do zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 1042/3 o pow. 0,0454 ha w udziale 376/1000 części oraz 1042/4 o pow. 0,3579 ha w udziale 176/1000 części, położonej w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego 16, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości
 7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu do zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 671/4 o pow. 0,0262 ha, 671/13 o pow. 0,7534 ha oraz 671/12 o pow. 0,4829 ha, położonej w obrębie 2 miasta Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości
 8. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata  2021-2026. – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021- 2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu. 
 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej w Węgorzewie i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.
  2. powołania Zespołu ds. ekonomii społecznej w Powiecie Gołdapskim – referuje Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2021 r. – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2021 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska