LXXI (71) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXI (71) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 12 stycznia 2021 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmiany planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 oraz Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanych z Funduszu Solidarnościowego – referuje Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski w 2020r. – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska