LXVIII (68) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LXVIII (68) posiedzenie:
– Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 20 grudnia 2023 roku o godz. 13.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXVII (67) posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii Komisji Stałej Rady Powiatu o Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024 – 2039 z uwzględnieniem autopoprawki – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Wypracowanie opinii Komisji Stałej Rady Powiatu o budżecie powiatu na rok 2024 z uwzględnieniem autopoprawki – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu Rejonowi Wyżnickiemu Obwodu Czerniowieckiego w Ukrainie, z przeznaczeniem dla Głównego Zarządu Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Czerniowieckim – referuje Sekretarz Powiatu,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  3. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gołdapi – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039 – referuje Skarbnik Powiatu,
  7. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2024 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  8. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2024 rok- referuje Przewodnicząca Rady Powiatu,
  9. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2024 – referuje Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu,
  10. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2024 – referuje Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Wnioski Komisji.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski