LXVII (67) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LXVII (67) posiedzenie:
– Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 20 listopada 2023 roku o godz. 12.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVI (66) posiedzenia Komisji.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania końcowego Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” w okresie od 01.07.2018 do 30.06.2023 r. – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 5. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2023 oraz informacji dotyczącej przygotowania do sezonu zimowego referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 6. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2023 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych i ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego – referują:

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,

– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,

– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2024 rok – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  2. ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2036 referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2023- referuje Skarbnik Powiatu.
 1. Praca nad budżetem Powiatu Gołdapskiego na rok 2024 wraz z wypracowaniem opinii Komisji.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
 4. Wnioski Komisji.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., 1526 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach  organów powiatu.

               

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski