LXV (65) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 

 

Zapraszam na LXV (65) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się

w dniu 27 września 2018 roku o godz. 13.00  w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII (64) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym
  oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2018
  w Powiecie Gołdapskim
 8. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
 9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania
   w 2018 roku,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  3. emisji obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
   i wykupu,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033,
  5. zmian budżetu powiatu w rok 2018.
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Zapytania Radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 16. Sprawy różne.
 17. Wolne wnioski.
 18. Głos wolny.
 19. Zamknięcie obrad.

 

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., 995 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

/-/ Małgorzata Marianna Kuliś