LXV (65) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXV (65) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 18 listopada 2020 roku o godz. 1100
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2020 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 3. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2020 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego – referują:

      – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,

     – Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi, 

     – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,

     – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

  1. powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2021.” – referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu,
  2. planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – referuje Skarbnik Powiatu.

5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

   1. przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2021 – referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu,
   2. ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
   3. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2021 r. – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
   4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036 referuje Skarbnik Powiatu,
   5. zmian budżetu powiatu w roku 2020- referuje Skarbnik Powiatu.

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

 Marzanna Mariann
Wardziejewska