LXIV (64) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 Zapraszamy na LXIV (64) posiedzenie:

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.

które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2

w dniu 23 października 2018 roku o godz. 13.00

 

 Porządek posiedzenia:                                                                                                        

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów LXII (62), LXIII (63) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – referuje Główny Specjalista ds. edukacji.
 5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – Sekretarz Powiatu,
  2. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.
 8. Wnioski Komisji.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., 995 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji

Planowania, Budżetu, Finansów,

Promocji Powiatu, Gospodarki,

Ochrony Środowiska, Zdrowia,

Oświaty i Polityki Społecznej

 

Jaromir Krajewski