LXIV (64) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LXIV (64) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 19 września 2023 roku o godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII (63) posiedzenia Komisji.
 4. Przedstawienie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formie przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2023 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2023 w Powiecie Gołdapskim – referują:
  • Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi,
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 1. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 – referują:
  • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
  • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2023/2024 referują:
  • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
  • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1936N o długości 3235 m (działka numer ewidencyjny 3306, 3412, 3467, 4338, 4368, 4494, 3338 obręb Żytkiejmy oraz numer ewidencyjny 264 obręb Maciejowięta, gmina Dubeninki) dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie jej z użytkowania – referuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi.
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2023 roku – referuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  3. przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2024 – referuje Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 r. – referuje główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039 referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
 1.  Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego – referuje Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
 4. Wnioski Komisji.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., pozycja 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach  organów powiatu.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
 Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Grażyna Senda