LXIII (63) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXIII (63) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 27 stycznia 2023 roku o godz. 13.00  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LXII (62)
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Informacja z działalności GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi – referuje Prezes GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.
 8. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałej Rady Powiatu w roku 2022.
 9. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w roku 2022.
 10. Przyjęcie sprawozdania z planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2022.
 12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 r.,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisywanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Gołdapskiego,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039,
  5. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi.
 13. Interpelacje Radnych.
 14. Zapytania Radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 17. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 18. Sprawy różne.
 19. Wolne wnioski.
 20. Głos wolny.
 21. Zamknięcie obrad.

 

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

   

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk