LXIII (63) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 Zapraszam na LXIII (63) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXI (61) LXII (62) posiedzenia Komisji Stałej.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2022 – referuje Starosta Gołdapski.
 5. Przygotowanie do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2022 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – referuje Starosta Gołdapski,
  5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  7. wystąpienie komisji stałej, dyskusja – referują Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu.
 6.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu Rejonowi Wyżnickiemu Obwodu Czerniowieckiego w Ukrainie – referuje Sekretarz Powiatu,
  2. uchylenia uchwały Nr IX/56/11 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2022 rok- referuje Starosta Gołdapski,
  4. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 – referuje Starosta Gołdapski,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Wnioski Komisji.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski