LXII (62) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXII (62) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 21 grudnia  2022 roku o godz. 13.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z LX (60), LXI (61) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 – 2039 oraz Budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2023 z uwzględnieniem autopoprawki :
  1. opinia o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023– 2039 i projekcie budżetu powiatu na rok 2023 Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023– 2038, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gołdapskiego na 2023 rok i projektu budżetu powiatu na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2039,
  2. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2023 rok,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037,
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2022 rok,
  5. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2023 rok,
  6. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2023,
  7. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 14. Sprawy różne.
 15. Wolne wnioski.
 16. Głos wolny.
 17. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., 1526 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk