LXI (61) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LXI (61) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu  20  kwietnia 2022 roku o godz. 13:00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX (60) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2022 – referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2022– referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2022 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2022 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 8. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Powiatu Gołdapskiego – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 za 2022 rok – referuje Główny specjalista Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 10. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmian budżetu powiatu na rok 2023– referuje Skarbnik Powiatu.
 11.  Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski.
 13. Wnioski Komisji.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski