LX (60) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LX (60) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 29 listopada 2022 roku o godz. 13:00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX (59) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2022 oraz informacji dotyczących przygotowania
  do sezonu zimowego.
 8. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2022 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania
   w 2022 roku,
  2. ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
  3. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030”,
  4. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2023 rok,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Suwałki w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Gołdapski,
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037,
  7. zmian budżetu powiatu w roku 2022.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 15. Sprawy różne.
 16. Wolne wnioski.
 17. Głos wolny.
 18. Zamknięcie obrad.

  

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., 1526 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

  

Przewodniczący Rady
Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk