LX (60) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad LX (60) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 20 października 2020 roku o godz. 0830
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2020 r. – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2020r. – referuje Skarbnik Powiatu. Bożena Radzewicz.
  4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku – referuje  Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

b. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2019/2020 referuje Główny specjalista ds. edukacji

c. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036 referuje Skarbnik Powiatu,

d. zmian budżetu powiatu w roku 2020- referuje Skarbnik Powiatu.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.                                                                    

                                                                                                         Starosta Gołdapski

                                                                                    Marzanna Marianna Wardziejewska