LX (60) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LX (60) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 21 marca 2023 roku o godz. 13.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LVIII (58), LIX (59) posiedzenia Komisji.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2022-31.12.2022 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”– referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się”.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2022 rok w porównaniu do roku 2021 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
 6. Przyjęcie informacji o stanie dróg i planu remontów, bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na rok 2023 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2022 – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 8. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.
  2. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2023 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039 – referuje Skarbnik Powiatu.
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Wnioski Komisji.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526)  pracodawca  obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach  organów powiatu.

  

Przewodnicząca Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski