LVIII (58) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LVIII (58) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 30 września  2022 roku o godz. 13.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2022 roku w Powiecie Gołdapskim.
 7. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
 8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037.
  2. zmian budżetu powiatu w roku 2022,
  3. rozpatrzenia wniosku pracowników pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gołdapski w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia – referuje Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
  4. skargi na Starostę Gołdapskiego – referuje Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 15. Sprawy różne.
 16. Wolne wnioski.
 17. Głos wolny.
 18. Zamknięcie obrad.

 

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., pozycja 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk