LVIII (158) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLVIII (158) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 13 września 2023 roku o godz. 08.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CLVI (156), CLVII (157), posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przedstawienie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formie przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2023 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2023 w Powiecie Gołdapskim – referują: Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 5. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 – referują: Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2023/2024 referują: Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie podpisania upoważnienia do podejmowania czynności w Generatorze Funduszu Solidarnościowego – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w Umowie Nr PS/11/2007 z dnia 29 marca 2007 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi w części nieobjętej dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z podwyższeniem wskaźnika T algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom Wojewódzkim i Powiatowym – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi w przypadku jego nieobecności – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
 10. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1936N o długości 3235 m (działka numer ewidencyjny 3306, 3412, 3467, 4338, 4368, 4494, 3338 obręb Żytkiejmy oraz numer ewidencyjny 264 obręb Maciejowięta, gmina Dubeninki) dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie jej z użytkowania – referuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi.
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2023 roku – referuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  3. przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2024 – referuje Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 r. – referuje główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039 referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marianna
Wardziejewska