LVI (56) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 

Zapraszam na LVI (56) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się

   w dniu 05 lipca 2022 roku o godz. 1300 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:

a) uchwalenia Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Gołdapskim na lata 2022-2025,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037,

c) zmian budżetu powiatu w roku 2022,

d) rozpatrzenia wniosku nauczycieli Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

4. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

 

  Przewodniczący Rady Powiatu
w Gołdapi
 

Alicja Anna Iwaniuk