LVI (56) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LVI (56) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 19 grudnia 2022 roku o godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LV (55) posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii Komisji Stałej Rady Powiatu o Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 – 2039 z uwzględnieniem autopoprawki
  referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Wypracowanie opinii Komisji Stałej Rady Powiatu o budżecie powiatu na rok 2023
  z uwzględnieniem autopoprawki – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2022 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2039 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2023 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2023 rok- referuje Przewodnicząca Rady Powiatu,
  6. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2023 – referuje Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu,
  7. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2023 – referuje Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Wnioski Komisji.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach  organów powiatu.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 

Grażyna Senda