LV (55) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LV (55) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 13:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV (54) posiedzenia Komisji.
 4. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2022 oraz informacji dotyczącej przygotowania do sezonu zimowego referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 5. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2022 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych i ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego – referują:

     Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,  

     – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,

     – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
    1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
    2. ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
    3. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030” – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
    4. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2023 rok – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
    5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Suwałki w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Gołdapski – Główny specjalista ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi,
    6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037 referuje Skarbnik Powiatu,
    7. zmian budżetu powiatu w roku 2022- referuje Skarbnik Powiatu.
 2. Praca nad budżetem Powiatu Gołdapskiego na rok 2023 z uwzględnieniem autopoprawki wraz z wypracowaniem opinii Komisji.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Wnioski Komisji.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., 1526 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach  organów powiatu.

               

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski