LIV (54) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LIV (54) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 27 maja 2022 roku o godz. 1300 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski i opinie Komisji Stałej Rady.
 6. Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2021 oraz debata.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi wotum zaufania.
 8. Przygotowanie do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2021 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok,
  2. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok,
  3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego,
  4. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium,
  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi,
  7. wystąpienia komisji stałych, dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok,
  2. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2022,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Gołdapskiego,
  7. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2022.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 15. Sprawy różne.
 16. Wolne wnioski.
 17. Głos wolny.
 18. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu
w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk