LIII (53) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LIII (53) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 29 kwietnia 2022 roku o godz. 13.00  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII (48), XLIX (49), L (50), LI (51), LII (52) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2021.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2021.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2021.
 10. Przyjęcie sprawozdania realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2021.
 11. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Gołdapskiego.
 12. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022.
 13. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gołdapi,
  2. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037,
  4. zmian budżetu powiatu na rok 2022,
  5. sprawie rozpatrzenia petycji i stworzenia przez Powiat Gołdapski samorządowego programu „KIEROWCA 500+”,
  6. rozpatrzenia petycji mieszkańców Gołdapi i Powiatu Gołdapskiego dotycząca utrzymania funkcjonowania i rozwoju działalności szpitala w Gołdapi prowadzonego przez GoldMedica Sp. z o.o.,
  7. rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego,
  8. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gołdapi.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Zapytania Radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 19. Sprawy różne.
 20. Wolne wnioski.
 21. Głos wolny.
 22. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

   

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk