LIII (53) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad LIII (53) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 29 lipca 2020 roku o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XLIX (49), L (50), LI (51) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2020 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi,
  2. wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  3. nabycia przez Powiat Gołdapski nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Górne gmina Gołdap przeznaczonej pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  4. powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargami na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatu – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  5. wszczęcia naboru na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi – referuje Sekretarz Powiatu,
  6. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2020 roku – referuje Skarbnik Powiatu,
  7. przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2019 – referuje Starosta Gołdapski,
  8. zmiany regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi – referuje Wicestarosta Gołdapski.
 4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2020- referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska