LIII (53) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LIII (53) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 27 września 2022 roku o godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2022 w Powiecie Gołdapskim – referują:
  • Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi,
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 1. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 – referują:
  • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
  • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023 referują:
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
  • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi,
  • Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037 referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmian budżetu powiatu w roku 2022 – referuje Skarbnik Powiatu.
  3. Zapoznanie się z projektami uchwał Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie:
  4. rozpatrzenia wniosku pracowników pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gołdapski w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia – referuje Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
  5. skargi na Starostę Gołdapskiego – referuje Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
 4. Wnioski Komisji.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., pozycja 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

 

Przewodniczący Komisj
Planowania, Budżetu, Finansów,
 Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

/-/ Marek Kuskowski