LII (52) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad LII (52) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 15 lipca 2020 roku o godz. 900
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów w Gołdapi w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji zadania publicznego „Obóz harcerski w Bieszczadach” oraz zaakceptowanie zaktualizowanego harmonogramu i budżetu do realizacji zadania – referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nadzieja w Lisach wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji zadania publicznego „Zażynki w Lisach” oraz zaakceptowanie zaktualizowanego harmonogramu i budżetu do realizacji zadania – referuje Naczelnik Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
  2. zmian budżetu powiatu w roku 2020 – referuje z-ca Głównego Księgowego.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.                                                                    

 

wz. STAROSTY

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA