LII (52) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszam na LII (52) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 26 sierpnia 2022 roku o godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI (51) posiedzenia Komisji Stałej.
 4. Przyjęcie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2022 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 5. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2022 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 r.- referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski – refuje Główny specjalista ds. edukacji,
  4. przyjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023.” – referuje Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2022 – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Wnioski Komisji.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach  organów powiatu.

 

Przewodnicząca Komisja
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

/-/ Marek Kuskowski