LI (51) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszam na LI (51) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 21 czerwca 2022 roku o godz. 13.00

      

     

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z L (50) posiedzenia Komisji Stałej.
 4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. uchwalenia Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Gołdapskim na lata 2022-2025 – referuje dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2022 – referuje Skarbnik Powiatu,
 5. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie rozpatrzenia wniosku nauczycieli Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia – referuje Przewodnicząca Komisja Skarg Wniosków i Petycji.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.
 8. Wnioski Komisji.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach  organów powiatu.                                                                                              

 

 Przewodnicząca  Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski