LVII (57) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LVII (57) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 25 stycznia 2023 roku o godz. 13.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI (56) posiedzenia Komisji.
 4. Informacja z działalności GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi – referuje Prezes GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w roku  2022 – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu.
 6. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Stałej Rady Powiatu w roku 2022 – referuje Przewodniczący/a Komisji Stałych Rady Powiatu.
 7. Przyjęcie sprawozdania z planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za 2022 rok – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2022 – referuje Sekretarz Powiatu.
 9. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 r. – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisywanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Gołdapskiego – referuje Sekretarz Powiatu,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Wnioski Komisji.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach  organów powiatu.

 

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski