IX (9) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad IX (9) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 22 stycznia 2019 roku o godz. 1230
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji – referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
  2. przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
   w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019 – referuje – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu na członków komisji bezpieczeństwa i porządku w powiecie gołdapskim – referuje Sekretarz Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska