IV (4) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na IV (4) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 24 stycznia 2019 roku o godz. 13.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z I (1), II (2), III (3) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałej Rady Powiatu w roku 2018.
 8. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w roku 2018.
 9. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2018.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2018.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2018 r.
 12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko,
  2. zmiany „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019”,
  3. stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu do rozpatrzenia skargi,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2034,
  5. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2019 rok.
 13. Interpelacje Radnych.
 14. Zapytania Radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 17. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 18. Sprawy różne.
 19. Wolne wnioski.
 20. Głos wolny.
 21. Zamknięcie obrad.

  

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

 Anna Falińska