IV (4) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na IV (4) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 28 czerwca 2024 roku o godz. 11.00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I (1), II (2), III(3) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałej Rady.
 7. Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2023 oraz debata.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi wotum zaufania.
 9. Przygotowanie do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2023 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  2. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok,
  3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego,
  4. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium,
  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi,
  7. wystąpienia komisji stałych, dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2024 roku,
  2. przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030,
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2023 rok,
  4. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024 – 2039,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2024;
  7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Dubeninki na zadanie pn.: „Żytkiejmy sękaczem stoją- zmaterializowanie symbolu w centrum wsi”.
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Zapytania Radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 16. Sprawy różne.
 17. Wolne wnioski.
 18. Głos wolny.
 19. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r., 107 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gołdapi

Piotr Rant