IV (4) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na IV (4) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 22 stycznia 2019 roku o godz. 13.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I (1), II (2), III (3) posiedzenia Komisji.
 4. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w roku  2018 – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z prac Komisji Stałej Rady Powiatu w roku 2018 – referuje Przewodniczący/a Komisji Stałych Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2018 – referuj Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2018 – referuje Sekretarz Powiatu.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2018 r. – referuje Główny specjalista ds. Edukacji.
 9. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  2. zmiany „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  3. stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu do rozpatrzenia skargi – Przewodnicząca Rady Powiatu w Gołdapi,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2034 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2019 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Wnioski Komisji.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej 

Marek Kuskowski