III (3) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad III (3) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany w projekcie budżetu wydatków majątkowych na 2019 rok – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
  3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przystąpienie do realizacji inwestycji pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4829N- ulicy Osiedle I” wraz z zabezpieczeniem finansowym – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 – 2034 – referuje Skarbnik Powiatu,
    2. wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu  na 2019 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna Wardziejewska