III (3) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad III (3) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 4 czerwca 2024 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 na obszarze Powiatu Gołdapskiego – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej;
  2. wyrażenia opinii na temat przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu;
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2024 – referuje Skarbnik Powiatu;
 3. Przyjęcie skonsolidowanego bilansu Powiatu Gołdapskiego za rok 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

STAROSTA

Krzysztof Tomasz
Kazaniecki