III (3) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na III (3) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 13.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2018 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2034 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2034 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2018 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2019 rok- referuje Przewodniczący Rady Powiatu,
  7. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2019- referuje Przewodniczący Komisji,
  8. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2019 – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  9. desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich – referuje Starosta Gołdapski.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Wnioski Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski