II (2) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad II (2) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 0900
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia „Otwartego konkursu ofert
    na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego
    w 2019.” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska