IV (4) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad IV (4) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 1030
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z I (1), II (2), posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonanie przesunięć w preliminarza kosztów działalności Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Gołdapi na rok 2018 – referuje Kierownik Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Gołdapi.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w 2019 roku – referuje Dyrektor Domu
  św. Faustyny.
 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanki Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi,
  2. upoważniania do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2018 roku
   referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2034 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2018 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2034 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2019 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2019 rok- referuje Przewodniczący Rady Powiatu,
  7. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2019- referują Przewodniczący Komisji,
  8. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2019 – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 7. Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu Powiatu na 2019 r. – referuje Starosta Gołdapski.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                    Starosta Gołdapski

                                                                                Marzanna Marianna Wardziejewska