II (2) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na II (2) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 24 czerwca 2024 roku o godz. 13.00.

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I (1) posiedzenia Komisji Stałej.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2023 – referuje Starosta Gołdapski.
 5. Przygotowanie do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2023 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją
   o stanie mienia komunalnego – referuje Starosta Gołdapski,
  5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  7. wystąpienie komisji stałej, dyskusja – referują Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu.
 6.  Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2024 roku – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2023 rok- referuje Skarbnik Powiatu,
  4. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024–2039 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2024 – referuje Skarbnik Powiatu,
  7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Dubeninki na zadanie pn.: „Żytkiejmy sękaczem stoją- zmaterializowanie symbolu w centrum wsi” – referuje Sekretarz Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Wnioski Komisji.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Piotr Mościński