CXXXVII (137) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXXVII (137) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 20 stycznia 2023 roku o godz. 8.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXXXII (132), CXXXIII (133), CXXXIV (134), CXXXV (135), CXXXVI (136) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Informacja z działalności GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi – referuje Prezes GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2022 – referuje Sekretarz Powiatu Gołdapskiego.
 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023 – referuje Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych,
  2. nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w obrębie Zawady gmina Banie Mazurskie przeznaczonej pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  3. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  4. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  5. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  6. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  7. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za IV kwartał 2022 roku – referuje Skarbnik Powiatu,
  8. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 r. – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisywanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Gołdapskiego – referuje Sekretarz Powiatu,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska