CXXXV (135) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXXV (135) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 29 grudnia 2022 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2023 roku z zakresu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2023 – referuje Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2022 – referuje Skarbnik Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska