CXXXIII (133) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXXIII (133) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 31 października 2018 roku o godz. 13.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2

­

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (IV)”
    w  ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
  3. Przedstawienie wstępnych danych do projektu budżetu na 2019 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

                   

                                                                                                           Starosta Gołdapski

                                                                                                             Andrzej Ciołek