CXXXII (132) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXXII (132) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 30 października 2018 roku o godz. 8.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2

­

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
 3. wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanków Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi ,
 4. wyboru banku będącego organizatorem emisji obligacji dla Powiatu Gołdapskiego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Gołdapskiego do dokonania czynności prawnych – referuje Skarbnik Powiatu,
 5. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019”– referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
 7. Rozpatrzenie wniosku o w sprawie ogłoszenia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2019 roku.- referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu
 8. Przedstawienie wstępnych danych do projektu budżetu na 2019 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek