CXXXII (132) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXXII (132) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 14 grudnia 2022 roku o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXXVIII (128), CXXIX (129), CXXX (130), CXXXI (131) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej na okres od 1 stycznia do 30 czerwca
  2023 r. – Dyrektor Domu Św. Faustyny Nie lękajcie się. 
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi oraz ustanowienia trwałego zarządu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Gołdapi do części zabudowanej nieruchomości w wysokości 39/1000 udziału (poddasze o pow. użytkowej 107,62 m2, mieszczące się w budynku nr 4 – budynek byłego internatu), oznaczonej numerem geodezyjnym działki 1885/14 o pow. 1,5459 ha, położonej przy ul. Jaćwieskiej 14A w Gołdapi – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie oraz położonej w obrębie Pietraszki
   gmina Gołdap, przeznaczonych pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
  2. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
  3. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
  4. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
  5. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2022 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023– 2038 – referuje Skarbnik Powiatu,
  7. wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2023 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2039 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2023 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu Powiatu na 2023 r. – referuje Starosta Gołdapski.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska