CXXXI (131) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi.

Proponowany porządek obrad CXXXI (131) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 17 października 2018 roku o godz. 8.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

­

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z CXXIX (129), CXXX (130) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – referuje Główny Specjalista Edukacji.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2019 r. – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Kuratora Oświaty w Olsztynie o nadanie Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Gołdapi uprawnień do rozszerzenia orzecznictwa w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci z zaburzeniami ASD (spectrum autyzmu) – referuje Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi
 6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.
  2. zmian budżetu powiatu na rok 2018 rok- referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – Sekretarz Powiatu,
  2. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek