CXXIX (129) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXIX (129) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 19 września 2018 roku o godz. 08.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2

­

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXXVI (126), CXXVII (127), CXXVIII (128), posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2018 w Powiecie Gołdapskim – referują: Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 4. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 – referują: Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019 referują: Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 6. Przyjęcia projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019.” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 7. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2018 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. emisji obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033- referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu w rok 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

wz. STAROSTA

Grażyna Barbara Senda

WICESTAROSTA