CXXII (126) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXII (126) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 26 października 2022 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w Umowie Nr PS/11/2007 z dnia 29 marca 2007 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi w części nieobjętej dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z podwyższeniem wskaźnika T algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom Wojewódzkim i Powiatowym – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2023 r. – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ogłoszenia „ Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 roku – referuje Wicestarosta Gołdapski.
 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przyjęcia Regulaminu wycinki drzew i gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu gołdapskiego – referuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi;
  2. uchylenia Uchwały Nr 99/2020 Zarządu Powiatu z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Zarządu dróg Powiatowych w Gołdapi w zakresie zastępstwa w czasie nieobecności – referuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi;
  3. upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi w zakresie zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora – referuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi;
  4. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2022 r. – referuje Skarbnik Powiatu. Bożena Radzewicz.
 6. Przedstawienie wstępnych danych do projektu budżetu na 2023 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska