CXX (120) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXX (120) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 23 sierpnia 2022 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXIX (119) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przedstawienie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formie przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2022 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. wyrażenia opinii na temat zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  2. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2022 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmiany budżetu powiatu w roku 2022 – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 r.- referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
   w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski – refuje Główny specjalista ds. edukacji,
  4. przyjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023.” – referuje Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2022 – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.                                                                   

 

wz. Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA